[{"Year":"2555","Target":"200","Remark":""},{"Year":"2556","Target":"20","Remark":""},{"Year":"2557","Target":"124","Remark":""},{"Year":"2558","Target":"136","Remark":""},{"Year":"2559","Target":"136","Remark":""},{"Year":"2560","Target":"140","Remark":""},{"Year":"2561","Target":"140","Remark":""},{"Year":"2562","Target":"140","Remark":""},{"Year":"2563","Target":"0","Remark":"สถานการณ์โควิด ไม่สามารถเดินทางได้"},{"Year":"2564","Target":"0","Remark":"สถานการณ์โควิด ไม่สามารถเดินทางได้"},{"Year":"2565","Target":"0","Remark":"ปรับแผนไปโครงการอุมเราะห์"},{"Year":"2566","Target":"0","Remark":"ไม่ได้รับงบประมาณ"}]