ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE